Globe sustainability

Initiatives

Wij onderkennen de impact die ons handelen heeft op de wereld om ons heen, en willen daarom op een verantwoorde en duurzame wijze te werk gaan. Om onze duurzaamheidsinitiatieven in de komende jaren verder uit te bouwen, zetten wij in op vier speerpunten die wij continu bewaken en meten: vertrouwen en integriteit, medewerkers, milieu en maatschappij.

Vertrouwen en integriteit

Als aanbieder van financiële producten en diensten zijn wij ons bewust van onze rol om het herstel van het vertrouwen in de financiële sector te bevorderen. Hiertoe werken wij er voortdurend aan om het vertrouwen van klanten, medewerkers en overige stakeholders te winnen, te behouden en te versterken.

Onze kaders, normen en beleidsregels vormen de basis voor onze bedrijfscultuur waarin vertrouwen en integriteit centraal staan. Deze cultuur wordt verder gesteund door onze waarden en ons dagelijks handelen, vooral met betrekking tot dilemma’s die niet per definitie goed of verkeerd zijn. Wij mijden activiteiten en transacties die de grenzen van het toelaatbare naderen of strijdig zijn met de geest van de wet of gedragsnormen. Door transparant te zijn over hoe wij omgaan met deze dilemma’s, zowel intern als extern, kweken wij vertrouwen.

De beleidsregels en principes van NIBC om integriteit, transparantie en compliance te bevorderen, omvatten onze gedragscode, onze bedrijfsbeginselen en ons complianceraamwerk.

Medewerkers

Ons succes hangt uiteindelijk af van de kwaliteit van onze mensen. Daarom investeren wij fors in de ontwikkeling van hun potentieel en bieden wij een stimulerende werkomgeving waarin diversiteit en respect hoog scoren. Wij vinden het ook belangrijk dat succes, zowel van individuele medewerkers als in teamverband, wordt erkend en beloond en dat het nemen van verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.

Een ander belangrijk punt vinden wij een cultuur die onze kernwaarden en onze ambities uitademt. In 2016 hebben wij drie principes vastgesteld die wij de NIBC 3 noemen. Deze principes vormen de leidraad bij alles wat wij doen en bij alle besluiten die wij nemen, en onderscheiden ons van andere banken. De principes zijn professioneel, ondernemend en inventief; zij vatten het beste samen wie wij zijn en hoe wij te werk gaan.

Met professioneel bedoelen wij de juiste dingen op de juiste manier doen. Inventief wil zeggen dat wij steeds naar manieren zoeken om bestaande producten, diensten of processen te verbeteren. Ondernemend drukt onze bereidheid en ons vermogen uit om kansen te zoeken en risico’s te durven nemen, binnen de grenzen van ons risicoraamwerk en -bereidheid.

Om ons gedrag, onze houding en onze doelen beter te sturen, hebben wij de NIBC 3 opgenomen in ons performancemanagementsysteem. Zij vormen de basis van onze jaarlijkse beoordeling en ons  wervingsproces.

Diversiteit

NIBC vindt diversiteit belangrijk en ziet dit als een concurrentievoordeel in de markt. Door een werkomgeving te creëren waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn en afwijkende standpunten worden gerespecteerd, wordt NIBC als organisatie sterker. Diversiteit gaat bij NIBC verder dan alleen sekse, nationaliteit, leeftijd en cultuur en omvat ook sociale of persoonlijke verschillen.

Mensenrechten en arbeidsnormen

NIBC houdt zich aan alle toepasselijke arbeidswetgeving en neemt best practices en standaarden in acht met betrekking tot arbeidsnormen en mensenrechten. Deze omvatten onder meer:

  • de universele verklaring van de rechten van de mens
  • het Global Compact van de Verenigde Naties
  • de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
  • de NVP-sollicitatiecode (richtlijnen inzake de rechten van sollicitanten)
  • de VN principes voor het bedrijfsleven en de mensenrechten

Als ondertekenaar van het UN Global Compact zijn wij van mening dat bedrijven de mensenrechten moeten ondersteunen en eerbiedigen en erop moeten toezien dat zij niet op enigerlei wijze betrokken raken bij de schending van mensenrechten. Wij bieden een gezonde en veilige werkomgeving zonder intimidatie en discriminatie, waarin medezeggenschapsorganen worden erkend en medewerkers hun ongenoegen of klachten kenbaar kunnen maken.

Verder nemen wij concrete maatregelen om mensenrechten en arbeidsnormen in onze indirecte relaties met klanten te verankeren.

Management

De Raad van Bestuur van NIBC bepaalt de doelen van het personeelsbeleid. De HR-managers zijn belast met de implementatie van de HR-strategie en werken samen met de managers van de Business Units die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van relevant personeelsbeleid en bijbehorende instrumenten, zoals de performancemanagementcyclus die bestaat uit een halfjaarlijkse- en eindejaarsbeoordeling en beloningsronde. Door middel van onder meer opleidingsprogramma’s en programma’s ter bevordering van diversiteit wordt speciale aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling.

Ieder jaar wordt een medewerkerbetrokkenheidonderzoek gehouden waarbij medewerkers wordt gevraagd hun mening te geven over een aantal belangrijke onderwerpen zoals strategie, leiderschap, management en teamwerk. De uitkomsten van het onderzoek worden met alle medewerkers gecommuniceerd en vormen de basis voor de ontwikkeling van onze organisatie.

De Ondernemingsraad van NIBC vertegenwoordigt alle medewerkers van NIBC in Nederland en ziet erop toe dat de doelstellingen van het management in overeenstemming zijn met die van de medewerkers.

Milieu

Om onze directe impact op het milieu te beheren, hebben wij een duurzaam milieuprogramma opgezet.

CO2-neutral

NIBC is sinds 2010 een CO2-neutrale organisatie: wij meten onze directe uitstoot van CO2, verminderen deze substantieel en compenseren de resterende uitstoot. Door middel van bewustmakingsprogramma´s moedigen wij onze medewerkers aan om hun persoonlijke verantwoordelijkheid op milieugebied serieus te nemen.

Compenserende maatregelen werden gerealiseerd door middel van de inkoop van Verified Emissions Reduction (VER) certificaten van de Climate Neutral Group. Deze certificaten voldoen aan strikte internationale criteria en worden gegenereerd door middel van CO2-compensatieprojecten, zoals windmolenparken, waterkrachtcentrales, zonnepanelen en biogas en biocompost.

Wij willen onze CO2-voetafdruk in de komende jaren verder verkleinen en blijven samen met klanten, sectorgenoten en overige stakeholders werken aan de ontwikkeling van een kader voor de indirecte uitstoot in de financiële sector.

 

Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in