Globe sustainability

Governance van duurzaamheid

Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van onze ondernemingsstrategie, die erop is gericht om zowel financiële als niet-financiële waarde te creëren voor onze stakeholders.

In onze bedrijfsactiviteiten en onze interactie met klanten laten wij ons leiden door een aantal principes, beleidsregels en procedures, zoals onze gedragscode, onze business principles, ons compliance raamwerk en ons duurzaamheidsbeleid.

Onze governancestructuur voor duurzaamheid bestaat uit een systeem van controlemechanismen (checks and balances) die moeten waarborgen dat stakeholders inbreng hebben in onze besluitvormingsprocessen. Processen, rollen en verantwoordelijkheden worden vastgesteld en tussen de verschillende lagen van de organisatie gedeeld.

Gedragscode

Onze gedragscode is gebaseerd op drie kernwaarden: vertrouwen, professionaliteit en integriteit. De code biedt een kader om de belangen van onze verschillende stakeholders goed tegen elkaar af te wegen en fungeert als leidraad voor de manier waarop wij ons gedragen als individu en als bank. De gedragscode is mede bepaald door belangrijke Nederlandse en internationale standaarden, zoals de Nederlandse Code Banken en de Principes van het Global Compact van de Verenigde Naties.

Wij doen uitsluitend zaken met klanten die vergelijkbare normen en waarden hanteren, en voeren als onderdeel van ons klantacceptatieproces controles uit op fraude en integriteit.

Duurzaamheidsbeleid

Bij de beoordeling van het klantrisico kijken wij ook naar duurzaamheid. Wat wij van onze klanten op dit gebied verwachten, is duidelijk vastgelegd in ons duurzaamheidsbeleid. De normen die wij hanteren, zijn gebaseerd op internationale verdragen en gedragscodes en worden regelmatig aangepast op grond van de feedback die wij krijgen van stakeholders.

Wij kennen ook een algemeen sectorbeleid dat onze betrokkenheid bij bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld de wapenindustrie, beperkt of volledig verbiedt. Daarnaast hebben wij specifiek beleid geformuleerd voor elke sector waarin wij actief zijn. In dit sectorspecifiek beleid worden de risico’s die wij signaleren, en onze aanpak beschreven.

Daarnaast hebben wij beleid vastgesteld voor beheer van het duurzaamheidsrisico. In dit zogeheten Sustainability Risk Management Policy worden de processen en instrumenten beschreven die wij hanteren om klanten te beoordelen, en worden de hiervoor verantwoordelijke functionarissen binnen NIBC aangewezen. Wij gebruiken een Sustainability Toolkit om voor alle klanten en transacties de risico’s te beoordelen aan de hand van ecologische, sociale en governance (ESG) criteria.

UN Global Compact

NIBC heeft het Global Compact van de Verenigd Naties (UNGC) ondertekend. Wij vinden dat duurzaamheid begint bij de naleving van onze waarden en onze verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en bestrijding van corruptie. Ons commitment aan het UNGC is complementair aan onze gedragscode en is verankerd in onze ondernemingsstrategie, beleidsregels en procedures. Wij publiceren ieder jaar een voortgangsrapport (klik hier).

Equator Principles

NIBC is een van de 82 financiële instellingen die zich ertoe hebben verplicht om de tien Equator Principles voor projectfinanciering toe te passen. Deze principes beschrijven onze beheersing van de ecologische en sociale risico’s van projecten, onze steun voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG’s) en onze bijdrage aan initiatieven om te voorkomen dat de temperatuur op aarde met meer dan 1,5°C stijgt.

Wij passen de Equator Principles toe bij alle projectfinancieringen. Daarnaast brengen wij ieder jaar verslag uit van onze implementatie van de principes en geven wij een overzicht van transacties die aan de principes zijn getoetst. De meest recente informatie kunt u vinden in het NIBC Equator Principles Report.

Governancestructuur voor duurzaamheid

De eindverantwoordelijkheid voor alle duurzaamheidkwesties berust de Raad van Bestuur. De bestuursleden bespreken strategie, doelen, planning en budget voor duurzaamheid en adviseren daarover. De Raad van Bestuur is ook verantwoordelijk voor beleid dat van invloed is op de bedrijfscultuur en de normen van NIBC, zoals de gedragscode. Updates van het duurzaamheidsbeleid en de onderliggende beleidsregels worden geëvalueerd en goedgekeurd door het Risk Management Committee van NIBC.

Sustainability Team

Het Sustainability Team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van strategie, doelen, planning en budget voor duurzaamheid en voert de dialoog met externe stakeholders op dit gebied. Het team komt een keer per kwartaal met het Risk Management Committee bijeen en regelmatig met leden van het Executive Committee om de voortgang te bespreken en lopende activiteiten te evalueren. De kwartaalrapportages van cijfers en voortgang worden ook aan de Raad van Bestuur en de betreffende commissie van de Raad van Commissarissen ter beschikking gesteld.

Business units

Omdat duurzaamheid wordt afgestemd op de algemene ondernemingsstrategie, zijn meerdere afdelingen als onderdeel van hun dagelijkse activiteiten verantwoordelijk voor het beheer van duurzaamheid. Zo passen de business teams het duurzaamheidsbeleid toe in hun interactie met klanten, voert Facilities & Services het energiebesparingsprogramma van NIBC uit en is Human Resources verantwoordelijk voor duurzaamheid als onderdeel van het personeelsbeleid.

Internationale vestigingen

Op al onze internationale vestigingen is een medewerker aangewezen als contactpersoon voor het Sustainability Team in Nederland. Deze medewerker informeert de lokale collega’s over ons beleid en onze activiteiten op het vlak van duurzaamheid en brengt verslag uit aan het hoofdkantoor over relevante lokale initiatieven of kwesties.

Training & bewustmaking

Medewerkers krijgen trainingen over milieu- en sociale risico’s, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en het duurzaamheidsbeleid van NIBC. Een algemene inleiding in duurzaamheid vormt onderdeel van het introductieprogramma en nieuwe medewerkers kunnen een specifieke duurzaamheidsworkshop volgen. Deze training biedt algemene informatie en laat aan de hand van een casestudy zien hoe het duurzaamheidsbeleid op klantactiviteiten wordt toegepast.

De sectorteams krijgen ook trainingen van experts in duurzaamheid. Hierin komen zowel algemene ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid als sectorspecifieke onderwerpen aan de orde. Informatie over de duurzaamheidsstandaarden van NIBC is intern beschikbaar en wordt ook via nieuwsbrieven verstrekt.

 

Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in