The Hague building.jpg

Governancecodes

Nederlandse Corporate Governance Code

NIBC past de principes van de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna de Code) vrijwillig toe. De Code is in december 2016 herzien. De belangrijkste wijziging is de focus op lange termijn waarde creatie en de introductie van cultuur als onderdeel van goed corporate governance. Daarnaast is de Code op andere punten bijgewerkt. NIBC staat achter de wijzigingen en past de aangepaste Code toe over het verslagjaar 2017.

NIBC wijkt slechts gedeeltelijk af van de ‘best practice’-bepalingen en de principes zoals vastgelegd in de Code. De belangrijkste afwijking is dat NIBC niet voldoet aan ‘best practice’-bepaling 2.1.7 (iii), waarin wordt bepaald dat per aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, er maximaal een commissaris is die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend. Vijf van de acht leden van de Raad van Commissarissen van NIBC zijn formeel onafhankelijk. De overige drie leden zijn formeel niet onafhankelijk, aangezien zij verbonden zijn aan de aandeelhouder. Op dit punt is de Code strijdig met het beleid van De Nederlandsche Bank dat in 2012 in werking trad en vereist dat de Raad van Commissarissen voor minimaal de helft dient te bestaan uit formeel onafhankelijke leden. NIBC past het DNB beleid toe.

Daarnaast wijkt NIBC af van ‘best-practice’ bepaling 2.2.2 dat vereist dat de leden van de Raad van Commissarissen bij een herbenoeming na een periode van acht jaar herbenoemd kunnen worden voor twee keer twee jaar. De commissarissen bij NIBC kunnen na een periode van acht jaar herbenoemd worden voor vier jaar, waarbij ze uiteindelijk maximaal drie termijnen of maximaal twaalf jaar commissaris kunnen zijn bij NIBC.

Code Banken

Op 1 januari 2015 trad een nieuwe Code Banken in werking. De nieuwe Code Banken, het Maatschappelijk Statuut en de Bankierseed gelden voor alle medewerkers van financiële instellingen in Nederland. NIBC steunt de principes van de Code Banken om het vertrouwen terug te winnen, de stabiliteit te waarborgen en de belangen van onze stakeholders te beschermen.

Een uitgebreid overzicht van de naleving door NIBC van de Code Banken 2015 vindt u bij downloads.

Like deze pagina op
Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in