NIBC building general.JPG

Compliance

Compliance is een belangrijk onderdeel van goede corporate governance. NIBC vindt het belangrijk dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de beroepsregels in de markten waarin wij actief zijn, worden nageleefd en dat de integriteit van het financiële stelsel wordt beschermd. Wij hechten er tevens aan om te voldoen aan de interne richtlijnen en waarden die zijn vastgelegd in de Code of Conduct, de bedrijfsbeginselen en het beleid van NIBC.

De eindverantwoordelijkheid voor het waarborgen van een afdoende compliance binnen NIBC berust bij de Raad van Bestuur. De beheersing van compliance risico's en de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en richtlijnen voor zowel persoonlijk als zakelijk gedrag zijn de verantwoordelijkheid van iedereen die op grond van een arbeidscontract of anderszins werkzaam is voor NIBC. Wij verzorgen regelmatig trainingen en updates voor onze medewerkers om het bewustzijn op peil te houden en (mogelijke) problemen op te lossen.

NIBC is onderhevig aan nationale en internationale/Europese regelgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht (Wft), wetgeving ter voorkoming van witwassen, zoals de Wwft en AMLD4, evenals onder meer MiFID II, FATCA/CRS, de AVG en MAD/MAR.

Client Due Diligence

Om een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s die gepaard gaan met een klantrelatie, dient NIBC inzicht te hebben in de achtergrond en de zakelijke en andere activiteiten van klanten. Ook is het essentieel om te weten waarom klanten specifieke producten afnemen en waar hun geld of vermogen vandaan komt.

De Client Due Diligence (CDD)-processen van NIBC zijn erop gericht NIBC en de financiële markten te beschermen tegen integriteitsrisico’s en helpen om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en het ontstaan van reputatierisico’s te voorkomen.

Bestrijding van fraude, omkoping en corruptie

Medewerkers van NIBC zijn verplicht om gevallen van fraude of wangedrag of het vermoeden daarvan te melden. Wij accepteren en tolereren geen enkele vorm van fraude, omkoping of corruptie. Oprechte vermoedens worden eerlijk behandeld en op passende wijze onderzocht. Vermoedens kunnen anoniem worden gemeld, volgens ons klokkenluidersbeleid of onze klachtenprocedure.

NIBC hecht veel waarde aan de reputatie en integriteit van de bank en haar medewerkers en ondersteunt en beschermt personen die misstanden en wangedrag melden. Omdat medewerkers meestal de eersten zijn die zaken als wangedrag, fraude en corruptie signaleren, stimuleert NIBC een cultuur waarin het normaal is om je mond open te doen, evenals een klimaat van transparantie waarin medewerkers serieuze vermoedens veilig en zonder angst voor represailles kunnen uiten.

Belangenverstrengeling

Wij beschikken over een gedegen beleid voor belangenverstrengeling, om ervoor te zorgen dat alle (mogelijke) conflicten tijdig worden onderkend en op de juiste wijze worden aangepakt. Wij voorkomen en waken tegen belangenverstrengeling door middel van een intern beheersingskader dat zowel bestaat uit beleid en procedures als uit systemen en controlemaatregelen.

Fiscale compliance

NIBC wil transparant zijn over haar standpunt ten aanzien van fiscale zaken. Activiteiten, producten en transacties, met inbegrip van het doel daarvan, moeten redelijkerwijs verklaarbaar zijn aan onze klanten, de belastingdienst en de maatschappij. Een product of transactie mag niet alleen een fiscaal doel hebben. Onze visie is uitgewerkt in het interne beleid, de procedures en de due diligence van NIBC.

Sanctiebeleid

NIBC past een sanctiebeleid toe dat bestaat uit beginselen en maatregelen voor het waarborgen van compliance door NIBC met alle van toepassing zijnde sanctiewetten, waaronder die van de EU, Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, België en de Verenigde Staten.

Gegevensbescherming

Wij beschikken over krachtige systemen voor gegevensbescherming en voldoen aan alle regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de AVG. NIBC investeert in systemen voor het waarborgen van cyberveiligheid en beschikt over beleid en controlemechanismen voor het beschermen van onze klanten en hun gegevens. Wij testen onze systemen continu op kwetsbaarheden om aanvallen te voorkomen. Wanneer een datalek wordt ontdekt, worden de personen die dit betreft tijdig geïnformeerd.

Informatieveiligheid, gegevensbescherming en cyberveiligheid zijn essentieel voor het waarborgen van de continuïteit van de activiteiten van NIBC. Ons informatiebeheer is gebaseerd op het ‘need-to-know’-beginsel en wij hebben hierbij controlemaatregelen ingebouwd door functiescheiding. NIBC werkt nauw samen met nationale autoriteiten, andere banken en overige partijen in elk van de markten waarin wij actief zijn, om mensen te beschermen, cyberrisico’s in te dammen en de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen.

Klachten

NIBC hecht veel waarde aan de relatie met haar klanten en hoopt dat dit blijkt uit de dienstverlening. Ook de belangen van andere belanghebbenden staan hoog in het vaandel. Daarom kan iedere externe belanghebbende die gevolgen ondervindt van door NIBC aangeboden producten of diensten zijn klacht of zorgen aan ons kenbaar maken.

Hoe u een klacht kunt indienen, leest u in de NIBC Complaints Procedure. Als u van mening bent dat een medewerker de Bankierseed heeft geschonden, verwijzen wij u naar www.tuchtrechtbanken.nl om dit te kunnen melden.